O kompostovaní

Denne sa spotrebuje obrovské množstvo jednorazových obalov, ktoré končia na skládkach odpadov. Niekedy nie je možné tieto obaly nahradiť znovupoužiteľnými riadmi, no vždy sa môžeme obrátiť na ekologickú alternatívu, ktorá životné prostredie zaťaží len minimálne.

Kompostovanie slúži ako jednoduchá a ekologická likvidácia prírodného odpadu. Ide o prirodzený proces spracovania organického materiálu prostredníctvom pôsobenia teploty, vlhkosti a mikroorganizmov za prítomnosti kyslíka.

Výsledkom procesu kompostovania je biomasa, ktorú môžeme použiť aj ako organické hnojivo. Vďaka kompostovaniu tak dokážeme prebytky premeniť na užitočný produkt a pomôcť tak redukovať odpad.

Podmienkou kompostovania je však orientácia ekonomiky na výrobu kompostovateľných materiálov a dostupnosť možností ich zhodnocovania. Kompostovanie a výroba takýchto materiálov je budúcnosťou zelenej planéty a cirkulárnej ekonomiky, ktorej myšlienku podporujeme.

Naše gastro obaly sú certifikované ako kompostovateľné, to znamená, že musia biodegradovať (nie sa iba rozložiť) za konkrétny čas na konkrétne látky v riadených podmienkach (180dní, 70°C), príp. v domácom komposte. Nesmú obsahovať škodlivé látky, napr. ťažké kovy, chemikálie, ktoré by mohli kontaminovať výsledný kompost. Pri certifikovaných obaloch sa môžeme spoľahnúť, že spracovanie materiálu, výroba produktu, potlač, lepidlá, prímesy sú pod kontrolou a spĺňajú náročné kritériá certifikačných autorít.

Ako likvidovať kompostovateľné obaly?

Základom pre spracovanie odpadu z kompostovateľných obalov je ich správne vyseparovanie. Certifikované, kompostovateľné gastro obaly by mali byť likvidované v komposte. Niektoré kompostovateľné obaly je možné likvidovať aj v podmienkach domáceho kompostu ale väčšina z nich je kompostovateľná v riadených podmienkach.

Spracovaním obalov v kompostárni sa využije ekologický potenciál kompostovateľných materiálov naplno. Rýchlosť rozkladu závisí od typu materiálu. Platí, že tenšie a menšie časti sa rozložia rýchlejšie. Preto sa odpad pred kompostovaním drví a následne prejde hygienizáciou. Pokiaľ je k dispozícii elektrický kompostér, môže byť drvička a hygienizačná jednotka jeho súčasťou.

Podľa spôsobu kompostovania by sa naše obaly dali stručne rozdeliť takto:

Domáci kompost

Riadená kompostáreň

Fólie Produkty z PLA (priesvitné poháre, kelímky)
Baliaci papier, servítky, utierky Produkty z CPLA (príbory, vrchnáky na nápojové kelímky
Drevený príbor, dyhové lodičky Papierové poháre a kelímky
Taniere, menuboxy z cukrovej trstiny a papiera Kartónové krabičky
Vrecká do koša a tašky, jednorazové rukavice

Po spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni sa zmes ešte preosieva, aby sa zachytili prípadné zvyšky z iného odpadu. Je dôležité aby sa vyseparovaný odpad určený na kompostovanie nekontaminoval napríklad použitými bežnými obalmi (napr. necertifikované papierové obaly,) pretože to vplýva na kvalitu získanej biomasy.

Iné spôsoby likvidovania kompostovateľných obalov

Ďalšou možnosťou ako využiť odpad z kompostovateľných obalov je ich spracovanie v bioplynovej stanici. Je to ideálne riešenie pre veľké podujatia, s ktorým máme reálne skúsenosti. Zbytky obalov a jedla sa spracujú na bioplyn, vďaka ktorému získame elektrickú energiu alebo teplo.

V prípade, že sa zbytky z obalov dostanú na skládku, nastávajú procesy, ktoré závisia od vonkajších podmienok, typu a hrúbky materiálu, z ktorého sú vyrobené. Na odpad pôsobí teplota, vlhkosť, prítomnosť baktérií a to, či proces prebieha za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. Z ekologického hľadiska nejde o najvhodnejší spôsob spracovania odpadu z kompostovateľných obalov. V blízkej budúcnosti očakávame pozitívne zmeny, ktoré prídu nielen zo zákazom niektorých produktov jednorazovej spotreby ale aj povinnosťou samospráv separovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Do nádob určených na separovanie BRKO bude možné ukladať aj použité obaly z kompostovateľných materiálov.