Pred objednaním tovaru si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky. Realizáciou objednávky vyjadrujete s nimi svoj súhlas. Nasledovné informácie Vám pomôžu pohodlne nakupovať v našom obchode a nám vybaviť objednávku k Vašej spokojnosti.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.Bionela.eu:

Vama plus, spol. s r.o., Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01  Prievidza

IČ DPH: SK2023873797

IČO: 47448814

Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka číslo: 29013/R

Bankové spojenie: ČSOB, č.ú: 4019091502/7500

IBAN:SK51 7500 0000 0040 1909 1502BIC (SWIFT):CEKOSKBX

Kontakt: info@bionela.eu, tel.: 0908 111 746

Prevádzkovateľ  je platcom DPH.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky / ďalej len VOP / upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť

Vama plus, spol. s r.o., Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01 Prievidza

IČ DPH: SK2023873797

IČO: 47448814

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka číslo: 29013/R ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „VAMA plus s.r.o.” alebo “Bionela.eu”) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

·         osoba zapísaná v obchodnom registri,

·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy“, podmienkami objednávanej služby  a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa chápe ako uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Odoslaním objednávky kupujúcim a jej následné e-mailové potvrdenie predávajúcim sa chápe ako obojstranné akceptovanie kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a nákladov na doručenie.

Cena

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny jednotlivých produktov sú v náhľade výrobku uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní z dôvodu informovanosti VO zákazníkov o cene /bez DPH/, ktorá je pre nich smerodajná z hľadiska rozhodovania.

V detaile jednotlivých výrobkov sú ceny uvádzané aj bez DPH aj s DPH a sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí  kupujúci/Veľkoobchodný zákazník alebo Maloobchodný  zákazník- spotrebiteľ/ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Ceny uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné. V rámci veľkoobchodu je poskytovaná množstevná zľava podľa vzájomnej dohody s podnikateľským subjektom.

Platobné podmienky

Za tovar možno zaplatiť prevodom na účet č.: 4019091502/7500, IBAN:SK51 7500 0000 0040 1909 1502BIC (SWIFT):CEKOSKBX alebo v hotovosti pri prevzatí zásielky /na dobierku/, prípadne v hotovosti v prevádzke na adrese: Nábr. A.Kmeťa 134/9, 97101 Prievidza. Konkrétne informácie o spôsoboch, lehote doručenia a o poštovnom sú prehľadne rozpísané v sekcii Platba a doručenie“.

Dodanie tovaru

Každá objednávka sa vybavuje ihneď po jej obdržaní. Objednávky prijaté po 13-tej hodine budú spracované až nasledujúci prac. deň. Ak si vyberiete možnosť zaplatiť objednávku bankovým prevodom na bankový účet, realizujeme ju až po prijatí platby. Dodacia lehota je  1 pracovný deň po spracovaní a skompletovaní objednávky. O  stave objednávky ešte pred doručením prepravcom je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.  Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty službou Expres kuriér.

Prevzatie  tovaru:

Od nás odchádza zásielka čo najstarostlivejšie zabalená. Pri doručení odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. Ak  pri doručení, v prítomnosti kuriéra zistíte  poškodenie obalu, je potrebné spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Ak bol tovar preukázateľne poškodený pri preprave a zistíte to až po prebratí zásielky, čo najskôr nás prosím informujte na tel. čísle: 0908111746. Výmena tovaru pri poškodení vzniknutom pri preprave je možná len po jeho okamžitom nahlásení.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

ars@soi.sk
adr@soi.sk

+421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zrušenie objednávky kupujúcim:

Objednávka sa okamžite po prijatí začína spracovávať. Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku bezprostredne po jej odoslaní, je potrebné urobiť to čo najskôr, telefonicky na čísle 0908111746. V prípade storna objednávky, ktorú už predávajúci odoslal, ju môže kupujúci vrátiť späť ako obyčajný balík (NIE DOBIERKOU) v kompletnom, nepoškodenom stave do 14 dní od jej doručenia. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 14 dní po tom, ako predávajúci spätne obdrží nepoškodený tovar a vzájomne sa dohodnú na spôsobe vrátenia peňazí. Balné a poštovné náklady vyvolané vrátením zásielky /objednávky/ sa zákazníkovi neuhrádzajú.

Storno poplatok:

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok v prípade, že akceptuje návrat tovaru kupujúcim po uplynutí 14 dní od doručenia. Výška storno poplatku je 20 percent z hodnoty vráteného tovaru bez DPH.

Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie
  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky
  • ak kupujúci v predchádzajúcom období nekonal voči dodávateľovi korektne a čestne
  • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju späť prevodom na jeho účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody s kupujúcim) maximálne do 14 dní.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho VAMA plus s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01 Prievidza,IČ DPH: SK2023873797, IČO: 47448814

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka číslo: 29013/R a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť spoločnosti VAMA plus s.r.o. potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

II. Dĺžka záruky

Záruka a reklamácia:

V prípade reklamácie nás kontaktujte  e-mailom na: info@bionela.eu, alebo telefonicky na čísle 0908 111 746. Všeobecná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.  Výrobky z ekologických plastov si udržia kvalitu správnym používaním, skladovaním a udržiavaním, ktoré odporúča výrobca.

AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

A. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

B. Zhoda s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

AK JE KUPUJÚCIM PODNIKATEĽ

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 26. 7. 2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.bionela.eu.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci: VAMA plus s.r.o. IČO:47448814, so sídlom Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01 Prievidza, www.bionela.eu

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá po uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odsúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zasielaný spolu ako príloha potvrdenia objednávky z e shopu, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@bionela.eu. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o dostúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďaľších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: VAMA plus s.r.o. Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01 Prievidza, alebo ho môžete priniesť osobne na túto adresu.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy sú predmetom kúpy gastroobaly, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o chýbajúce alebo poškodené balenia. (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a.) Pri doručení slovenskou poštou Expres kuriér:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci má právo odmietnuť nekompletnú alebo poškodenú zásielku.

Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od kuriéra Slovenskej pošty. Neskoršie reklamácie Slovenská pošta neuznáva. Pokaľ je balík viditeľne poškodený zásielku neprevezmite a informujte nás čo najskôr na tel. čísle 0908 111 746.

b.) osobný odber v sídle spoločnosti VAMA plus s.r.o.

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné ihneď oznámiť obsluhe, ktorá tovar vydáva. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť na tel. čísle 0908 111 746. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

5. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

– tovar, ktorý bol preukázateľne poškodený kupujúcim nesprávnym skladovaním alebo manipuláciou.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté prepravcovi, nutné na doručenie tovaru.

Záver

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami:

– zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

– zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.7.2019